اين طبقه‌بندى شامل کليه انواع مواد و اشياء يا ابزارى هستند که بشر در ارتباطات گذرا استفاده مى‌کند و شامل موسيقى بدون کلام، علامت دادن با استفاده از دود، علامت دادن با استفاده از پرچم، الفباء مُرس، بوق، سوزاندن مواد معطّر و عطر و غيره مى‌باشند. رسانه‌هائى که شامه افراد را تحريک مى‌کند و نيز موسيقي، رسانه‌هاى ميان فردى هستند. رسانه‌هاى رمزگذارى شده، مانند دود، پرچم، يا الفباء مُرس، از زبان محاوره‌اى مشتق شده است و با استفاده از آنها فرد مى‌تواند از فواصل دور ارتباط برقرار کند.