رسانه‌هاى ديدارى- شنيدارى دسته‌اى از رسانه‌هاى الکترونيکى هستند که هم از حس شنوائى و هم حس بينائى براى انتقال پيام بهره برده و مطالب را از طريق صوت و تصوير منتقل مى‌کنند.