رسانه هامهمترين و موثرترين ابزار انتقال اطلاعات و آگاهى ها در تحقيق فرآيند ارتباطات هستند . به عبارتى هر وسيله که مطلب يا خبرى را به اطلاع مردم برساند رسانه ناميده مى شود.