مهندسى نهائى خبر

طرح مهندسى مجدد محصول خبر، از سوى خبرنگار به سردبير پخش خبر ارائه مى‌شود و سردبير پس از بازبينى تصاوير و مطالعهٔ تصويرنامه در جريان طرح و محتواى گزارش خبرى قرار مى‌گيرد. در اين مرحله کار سردبير پخش دشوار نيست، زيرا از يک طرف نقطه‌نظرات کارشناسان پخش خبر قبل از تهيه برنامهٔ خبرى رعايت شده از طرف ديگر در مرحلهٔ مهندسى مجدد آخرين اصلاحات انجام پذيرفته است. در اين مرحله سردبير پخش نقطه‌نظرات خود را متناسب با طرح مهندسى مجدد، سياست‌هاى پخش و وضعيت برنامه‌هاى بخش خبرى خود براى مونتاژ ارائه مى‌دهد و خبرنگار در اتاق تدوين با قرار گرفتن در کنار مونتور بر تدوين برنامه مطابق با تدابير انديشيده‌شده، نظارت و هم‌فکرى مى‌کند. در مرحلهٔ مهندسى نهائى خبر، نقطه‌نظرهاى سردبير پخش به‌خوبى تأمين مى‌شود و اين به لحاظ اينکه دومين بارى است که محصول در حين سخت بازبينى و کنترل مى‌شود اعتبار کيفيت محصول را افزايش مى‌دهد.

تدوين خبر

در اين مرحله بازآفرينى موضوع براساس داستان يا سناريو برنامه و طرح مهندسى نهائى خبر، در اتاق تدوين از سوى مونتور با هماهنگى خبرنگار انجام مى‌شود. مونتور به ”شات‌ليست“ تصاوير تهيه شده نياز مبرم دارد و اين کار را قبلاً دستيار تصويربردار يا خبرنگار انجام داده است. بازسازى ساختار و محتواى خبر در اين مرحله مطابق طرح مهندسى نهائى انجام مى‌شود. تعيين نماها، صحنه‌ها، مدت و ترتيب آنها و استفاده از تصاوير اينسرت (Insert)، گرافيک، آرشيو و طرح‌ها رايانه‌اى نيز در اين مرحله انجام مى‌شود.

پخش خبر

برنامه‌هائى که شش مرحلهٔ قبلى را طى کرده‌اند، در واقع براساس فرهنگ معيار برنامه‌سازى توليد شده‌اند و در فرآيند ساخت آن برنامه ”مديريت کيفيت جامع“، (Total Quality Management ،T.Q.M) نيز اعمال شده است. در چنين شرايطى محصولات توليد جامع، با کيفيت و قابل پخش هستند و سردبيران پخش از آنها استقبال مى‌کنند. پخش، نقش توزيع‌کنندهٔ محصول خبر را به‌عهده دارد و مخاطبان خبر مصرف‌کنندهٔ آن هستند. کيفيت محصول براى توزيع‌کنندده و بالاخص مصرف‌کننده اهميت زياد دارد و چون مصرف‌کننده به‌طور مستقيم در انتخاب محصول نقش ندارد، نيروهاى توليد و پخش خبر بايد با تشخيص دقيق نيازهاى مخاطبان، اين حساسيت را درک و نقش خود را ايفا کنند.