مهم‌ترين مضمون مطبوعات ”اخبار“ يعنى انعکاس تازه‌ترين رويدادهاى هر روز در داخل و خارج است. در واقع نقش ”خبررساني“ از دلايل مهم وجودى مطبوعات به‌شمار مى‌رود. معمولاً خبرهاى سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ورزشى و فرهنگى مهم‌ترين اخبار موردتوجه مطبوعات به‌شمار مى‌آيند که در صفحات مناسب‌تر جاى مى‌گيرند. بهترين و مهم‌ترين و تازه‌ترين اخبار در صفحه‌ٔ اول جاى مى‌گيرند؛ سپس صفحات آخر، دوم، سوم و پنجم هر يک به دليلى از ديگر صفحات مهم‌تر هستند. صفحهٔ دوم معمولاً ادامهٔ مهم‌ترين اخبار، صفحهٔ سوم اخبار شهرى و کشورى و صفحهٔ آخر خبرهاى خارجى درج مى‌شوند. به‌علت همين اهميت، انتخاب و آرايش صفحهٔ اول از دلمشغولى‌ها و دغدغه‌هاى مهم و دائم و پرتنش سردبيران و مسئولان يک روزنامه به‌شمار مى‌رود.