مهم‌ترين مضمون‌هاى يک روزنامه، بخش‌هاى زير هستند:


مطالب خبري، سرمقاله، مقالات، گزارش خبري، گزارش‌ها، گزارش‌هائى از پديده‌ها، گزارش از واقعه گزارش توصيفي.

روزنامه‌ها، براى تأمين خواست‌ها و رعايت علاقه‌ها و سليقه‌هاى خوانندگان، مطالب متنوعى را در هر شماره مى‌گنجانند. اين مطالب به‌تدريج، جاى مشخص خود را در صفحه‌ها، مى‌يابند و خواننده بدون سرگردانى مى‌تواند مطلب موردنظر خود را، در صفحه و ستون مشخص بيابد.