فرديناند تونيس Ferdinand tonnies فيلسوف و جامعه‌شناس آلماني، در سال ۱۸۵۵ در ”شلسويک“ متولد شد. او در سال ۱۸۸۱ به سمت استاد فسلفه در دانشگاه ”کيل“ منصوب شد؛ اما به سبب عدم توفيق درس‌هايش در سال ۱۸۸۷ به انزوا پناه برد و پس از ۲۶ سال مطالعه و تحقيق مجدداً در سال ۱۹۱۳ زندگى دانشگاهى خود را با سمت استادى رشتهٔ اقتصاد سياسى آغاز کرد. اما فعاليت‌هاى دانشگاهى او ديرى نپائيد و سرانجام در سال ۱۹۱۶ با کناره‌ديگرى از تدريس، تمام وقت خود را صرف تحقق کرد.


در سال ۱۹۰۹ به‌عنوان رئيس انجمن جامعه‌شناسان آلمان انتخاب شد. از جمله آثار برجستهٔ او ”اجتماع و جامعه“ Communaute et Societe است که در آن، نظريه تحول جامعهٔ انسانى را بيان کرده است.


تونيس از نخستين دانشمندانى است که وضع جامعهٔ نوين را با توجه به انواع جديد ارتباطات، مطالعه و توجيه مى‌کند.


به عقيدهٔ او، علت تغيير و تحولاتى که در جوامع مختلف انسانى روى مى‌دهد، بيش از هرچيز ناشى از انواع روابط ميان افراد است. او معتقد است که در دنيا دو نوع گروه انسانى وجود دارد: گروهى که اجتماع ناميده مى‌شود و گروهى که به جامعه معروف است.