جوامع جديد در برگيرندهٔ گروه‌هاى عظيم انسانى با سابقهٔ قومي، مذهبى و شيوه‌هاى زندگى متفاوت است. با گسترش روزافزون و توسعهٔ اين نوع جوامع، جامعهٔ توده‌وار (Mass Socialy) و فرهنگ توده (Mass Culture) پديد مى‌آيد. جامعهٔ توده‌وار، آفريدهٔ عصر جديد و محصول تقسيم کار و نظام‌‌هاى ارتباط الکترونيکى نوينى است که دائماً در حال تغيير و تحول هستند. از اين‌رو، جامعهٔ توده‌وار و ارتباط جمعى دو پديدهٔ همزاد هستند که نمى‌توان به سادگى آنها را از يکديگر متمايز کرد.