اهميت خاص وسايل ارتباط جمعى در دنيائى که هر روز بيش از روز پيش به گسترش اين وسايل مى‌انجامد و در نهايت موجبات بسط نفوذ و تأثير آن را فراهم مى‌آورد، دانش‌پژوهان اين رشته را بر آن داشته است تا در راه شناخت بهتر اين وسايل بکوشند و از ابزار دقيق تحقيقى در اين راه سود جويند. اهميت خاص تحقيق در اين زمينه مخصوصاً از آن رو است که اين وسايل تمامى حيات انسانى را يکسره در بر مى‌گيرند. زندگى معمولاً از آغاز تا پايان در کنار اين وسايل و مشحون از پيام آنان به‌سر مى‌آيد. گذشته از ين اين وسايل تمامى جهات و ابعاد حيات را اشغال کرده‌اند. همه جا به هر صورت پيام وسايل ارتباطى شنيده مى‌شود و امواج اين وسايل به همه روزنه‌ها و آنچه در تمامى تاريخ انسان حريم امن انسان‌ها تلقى مى‌شد، رسوخ کرده است. علاوه بر اين، تأثير وسايل ارتباط جمعى همواره آگاهانه و به عمد تحقق نمى‌پذيرد، بلکه در اکثر موارد، انسان بدون آنکه قصد آموزش داشته باشد، در کنار اين وسايل قرار مى‌گيرد و از محتواى خاص آنان متأثر مى‌‌شود.