پنج عنصر يا رکن در فرآيند ارتباط قابل تميز است: ۱. فرستنده پيام، ۲. گيرنده پيام، ۳.پيام (محتوي)، ۴. وسيله ارتباط ، ۵. اثر ارتباط.


فرستنده پيام و گيرنده‌اش:

در انديشه‌هاى جديد، فرستنده پيام را تنها عنصر تأثير بخش در گردونهٔ ارتباط نمى‌دانند، بلکه بر اين عقيده هستند که ديگر ارکان ارتباط (گيرنده، وسيله ارتباط) خود داراى تأثيرى ويژه ‌هستند. از اين‌رو، ابتدا، به تأثير متقابل بين فرستنده پيام و گيرندهٔ آن و سپس وسيلهٔ ارتباط و تأثير آن در گردونه ارتباطى اشارت مى‌نمائيم.