وسايل ارتباط جمعى پخش خبر و اطلاع را به عهده دارند. رسالت آنان در انتقال سريع، بى‌طرفانه و آگاهى بخش اخبار و وقايع دنياى ما است، از همين رو است که اين وسايل کوچک شدن کره زمين و همسايگى ساکنان آن را موجب شده‌اند. هيچ حادثه‌اى در عصر ارتباطات جمعى فقط به يک منطقه جغرافيائى محدود نيست و آنچه تعلق محلى خبر يا خاص بودن خبر يا حادثه براى يک محل يا منطقه خوانده مى‌‌شود (Particularism)، فقط به گذشته‌‌اى تاريخى اختصاص دارد. يک سياه آفريقائى جنوبى که از فرط خشم عليه نظام آپارتايد (Apartheid)، به خودسوزى دست مى‌زند، حادثه‌اى کوچک، محلى و محدود نمى‌آفريند، بلکه تمامى جهان را مى‌لرزاند، هنگامى که يک زندانى سياه پوست به جرم انديشه‌‌هاى رهائى بخش در زندان ژوهانسبورگ براى سال‌ها مى‌ماند (۱) تنها چند سياه سلول همسايه به او نمى‌نگرند، بلکه همه ساکنان جهان، يا به درستى هرجا که آگاهى هست، به او مى‌نگرد و رهائى او را طلب مى‌کنند (۲). شايد اگر وسايل ارتباط جمعى نبودند و خودسوزى مظلومانه راهبان ويتنام جنوبى را در سراسر گيتى به نمايش نمى‌نهادند، هم امروز هم سايگون در زير چکمه وان‌تيو به انتظار مى‌نشست.


(۱) نلسون ماندلا، رهبر سياه پوستان آزادى‌خواه آفريقاى جنوبي.


(۲) که خود نويدى در راه نفى هر نوع نابرابرى انسان‌ها براساس رنگ پوست در جهان و تحقق بيان خداوند است: انّ اکرمکم عندالله اتقيکم (بهترين شما با تقواترين شما است).


تعدد وسايل ارتباط جمعى و رقابت هدايت شده و درست آنان نه تنها مى‌تواند به پخش سريع خبر در جهان بيانجامد، بلکه از برخورد اخبار آن برق حقيقت جهيدن گيرد و نور واقعيت را پرتوى جهانى افکند.