کاى اسکويرهاى به‌دست آمده براى مقايسهٔ پاسخ زنان و مردان به شرح جدول زير است:

جدول نتايج مقايسهٔ پاسخ زنان و مردان مورد آزمايش براى ۲۰ اسلايد به روش کاى اسکوير

شمارهٔ اسلايد مقدار کاى اسکوير شمارهٔ اسلايد مقدار کاى اسکوير
۱ ۶/۳۹۲ ۱۱ ۱۰/۱۷
۲ ۸/۶۳۱ ۱۲ ۲۸/۰۳۸
۳ ۸/۰۸۸ ۱۳ ۱۱/۸۸۴
۴ ۴/۲۰۷ ۱۴ ۷/۳۲۴
۵ ۱۱/۰۴۳ ۱۵ ۷/۲۵۱
۶ ۷/۲۷۸ ۱۶ ۱۳/۴۸۴
۷ ۷/۶۴۲ ۱۷ ۵/۳۸۰
۸ ۱۲/۰۵۷ ۱۸ ۱۲/۵۸۰
۹ ۶/۴۹۱ ۱۹ ۸/۴۱۳
۱۰ ۱۷/۸۰۴ ۲۰ ۱۵/۶۲۸

جدول درصد پاسخ‌هاى آزمايش شوندگان (زنان)

شمارهٔ
اسلايد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۱ ۱۴/۱ ۵۳/۸ ۱۱/۵ ۱/۲ ۸/۹ ۶/۴ ۳/۸
۲ ۲/۵ ۳۴/۶ ۱۵/۳ ۲۸/۲ ۱۵/۳ ۰ ۳/۸
۳ ۱۷/۹ ۱۷/۹ ۱۱/۵ ۳۹/۷ ۵/۱ ۶/۴ ۱/۲
۴ ۱۹/۲ ۲۵/۶ ۲۹/۴ ۱۹/۲ ۳/۸ ۱/۲ ۱/۲
۵ ۳۷/۱ ۳/۸ ۲۰/۵ ۳۲ ۵/۱ ۱/۲ ۰
۶ ۲۰/۵ ۱۲/۸ ۳۸/۴ ۱۶/۶ ۵/۱ ۳/۸ ۲/۵
۷ ۰ ۱/۲ ۶۴/۱ ۲۰/۵ ۷/۶ ۲/۵ ۳/۸
۸ ۶/۴ ۳/۸ ۷۳ ۳/۸ ۸/۹ ۱/۲ ۲/۵
۹ ۳/۸ ۲۴/۳ ۵/۱ ۵۵/۱ ۶/۴ ۲/۵ ۲/۵
۱۰ ۱۰/۲ ۳/۸ ۳۳/۳ ۴۱ ۰ ۷/۶ ۳/۸
۱۱ ۱۱/۵ ۳۲ ۱۷/۹ ۱۴/۱ ۱۶/۶ ۱/۲ ۶/۴
۱۲ ۱۷/۹ ۴۷/۴ ۱۷/۹ ۸/۹ ۵/۱ ۰ ۲/۵
۱۳ ۱۷/۹ ۴۷/۴ ۱۷/۹ ۸/۹ ۵/۱ ۰ ۱/۲
۱۴ ۱۲/۸ ۳۸/۴ ۱۹/۲ ۱۰/۲ ۳/۸ ۶/۴ ۸/۹
۱۵ ۲۳ ۲۶/۹ ۸/۹ ۲۳ ۱۰/۲ ۵/۱ ۲/۵
۱۶ ۱/۲ ۵/۱ ۷۰/۵ ۷/۶ ۷/۶ ۲/۵ ۵/۱
۱۷ ۱/۲ ۰ ۷۳ ۱۱/۵ ۶/۴ ۱/۲ ۶/۴
۱۸ ۱/۲ ۰ ۱/۲ ۹۲/۳ ۱/۲ ۲/۵ ۱/۲
۱۹ ۴۱ ۵/۱ ۲۸/۲ ۱۴/۱ ۱/۲ ۲/۵ ۷/۶
۲۰ ۱۲/۸ ۱۹/۲ ۴۴/۸ ۱۴/۱ ۵/۱ ۱/۲ ۲/۵