جدول مقايسهٔ درصد پاسخ‌هاى گروه مورد آزمايش براى اسلايد شمارهٔ ۱ با گروه فرضى

گروه فرضى ۱۵۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
گروه اصلى ۱۳۵ ۹ ۳ ۱۳ ۸۵ ۲۵
جمع ۲۸۵ ۳۹ ۳۳ ۴۳ ۱۱۵   ۵۵


ميزان کاى اسکوير به‌دست آمده از جدول فوق عدد ۴۱۹/۴۴ با درجهٔ آزادى۴=(۱-۲)(۱-۵) است که در مقايسهٔ اين عدد با عدد ۴۶۵/۱۸ جدول نقطهٔ درصدى توزيع کاى اسکوير ملاحظه مى‌شود که با ۹/۹۹ درصد اطمينان مى‌توان گفت که وزن گويه‌ها با يکديگر يکسان نبوده است و در واقع انتخاب گويهٔ شمارهٔ ۲ مربوط به اسلايد اول (غمگين و افسرده است از يادآورى چيزى مربوط به گذشته) از سوى ۸۵ نفر از ۱۴۹ فرد مورد آزمايش (۵۷ درصد) يک انتخاب شانسى نبوده است.


با همين روش مى‌توان کاى اسکوير ۲۰ اسلايد مورد آزمون را محاسبه کرد. توجه داشته باشيد هرگاه ميزان کاى اسکوير از عدد ۴۶۵/۱۸ بزرگ‌تر باشد نشانهٔ تفاوت گويه‌ها در سطح اطمينان ۹/۹۹ درصد است: (علامت٭ نشانهٔ تفاوت در سطح اطمينان ۹/۹۹ درصد و علامت - نشانهٔ عدم تفاوت در سطح اطمينان مذکور است).

جدول نتايج مقايسهٔ پاسخ ۱۴۹ آزمايش شونده در مورد ۲۰ اسلايد با پاسخ‌هاى فرضى به روش کاى اسکوير

شمارهٔ اسلايد مقدار کاى اسکوير تفاوت معنى‌دار
۱ ۴۹/۴۱۹ *
۲ ۱۹/۸۲۳ *
۳ ۱۱/۳۳۷ -
۴ ۱۵/۸۶۸ -
۵ ۳۰/۱۶۳ *
۶ ۱۴/۶۴۱ -
۷ ۶۳/۱۸۹ *
۸ ۷۳/۵۱۷ *
۹ ۳۷/۳۳۵ *
۱۰ ۲۵/۹۶۹ *
۱۱ ۱۲/۱۳۴ -
۱۲ ۱۹/۹۷۷ *
۱۳ ۵۳/۷۲۳ *
۱۴ ۲۱/۵۰۲ *
۱۵ ۱۱/۱۲۲ -
۱۶ ۶۶/۴۸۶ *
۱۷ ۶۹/۰۸۸ *
۱۸ ۱۲۲/۴۲۴ *
۱۹ ۳۷/۶۴۹ *
۲۰ ۳۵/۲۳۶ *


وجود ۱۵ ستاره در ميان ۲۰ کاى اسکوير فوق تأييدى است بر فرضيه‌اى که قبلاً عنوان شد.


از پيام‌هائى که تاکنون در هيچ مأخذ غربى در زمينهٔ ارتباط غيرکلامى ديده نشده ”حالتى دعاگونه حاکى از درخواست و استمداد“ بود که در اسلايد شمارهٔ ده مطرح شده است. اين اسلايد از عکسى است که گرهارد لودويک (Gerhard Ludwiog)، عکاس آلمانى از يک مرد مسلمان هندى در حال نماز در دهلى‌نو برداشته و به شمارهٔ ۱۱ در کتاب سال عکاسى سال ۱۹۷۵ چاپ شده است. از اين تصوير دو اسلايد تهيه شد اسلايد اول فقط تمامى صورت و قسمت کوچکى از گردن را نشان مى‌دهد که دهمين اسلايدى بود که نمايش داده مى‌شد. اسلايد شمارهٔ ۱۸ نيم تنهٔ همين مرد است که دستان خود را براى دعا کردن بالا گرفته است.


در آزمايشى که انجام شد ۵/۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان (بيشترين گروه) به هنگام ديدن اسلايد ده (فقط چهرهٔ اين فرد) و شاييد با دقت بر زاويهٔ سر او پاسخ ”حالتى دعاگونه حاکى از درخواست و استمداد“ را انتخاب کرند و ديده شد کاى اسکوير به‌دست آمده عدد ۹۶۹/۲۵ بود که چون ۴۶۵/۱۸ < ۹۶۹/۲۵ است در سطح اطمينان ۹/۹۹ درصد مى‌توان گفت که اين انتخاب تصادفى نبوده است.


براى اينکه بتوان در تصادفى بودن پاسخ‌ها ترديد بيشترى کرد. سؤال چنين مطرح مى‌شود که اگر ۱۴۹ پرسشنامه را به دو دسته پرسشنامهٔ زنان و مردان تقسيم کنيم چه اتفاقى در جواب‌‌ها خواهيم ديد؟


تعداد زنان شرکت‌کننده در اين آزمايش ۷۸ و مردان ۷۱ نفر بود. در جداول ۳۰ و ۳۱ درصد پاسخ‌هاى اين دو گروه براى اسلايدهاى بيست‌گانه آمده است. با مراجعه به اعداد خام به‌دست آمده از جواب‌هاى هفتگانهٔ هر اسلايد براى زنان و مردان، هر يک از آنها را با فرمول کاى اسکوير مقايسه کردم. با توجه به درجهٔ آزادى (۱-۲)(۱-۷) برابر ۶ و با مقايسهٔ اعداد به‌دست آمده با اعداد جدول نقطهٔ درصدى توزيع کاى اسکوير، اگر هر عدد بيش از ۴۵۷/۲۲ مى‌شد نشانهٔ تفاوت معنى‌دار در سطح اطمينان ۹/۹۹ درصد و بيش از عدد ۵۹۲/۱۲ علامت تفاوت معنى‌دار در سطح اطمينان ۹۵ درصد بين پاسخ زنان و مردان بود.