جدول درصد پاسخ‌هاى شش‌گانهٔ ۱۴۹ آزمايش شونده و تجمع براى ۲۰ اسلايد (۴)

گويه‌ها درصد تجمع نمونه اسلايدها (موضوع)
۱. دچار يک درد جسمى شديد شده است ۰/۶ *
۲. فقط دارد کسى را بلند صدا مى‌کند ۲/۶
۳. وحشت بسيار زياد از ديدن چيزى ۷۱/۱
۴. شادى بسيار زياد از ديدن چيزى -/۱۲
۵. حالت غيرقابل توصيف ۸/۷
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۴/۶
 
۱. نگران است ۱/۳ *
۲. بسيار خسته است -
۳. در حال يادآورى خاطره‌اى خوش از گذشته است ۶۸/۴
۴. حالتى آسوده و فارغ‌البال بدون تفکر ۱۶/۱
۵. نگاه حسرت‌آميز  و تلخ دارد ۷/۳
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۶/۷
 
۱. يک نگاه معمولى و بدون پيام ۰/۶ *
۲. حالت خستگى ۰/۶
۳. تعجب از چيزى ۰/۶
۴. حالتى دعاگونه حاکى از درخواست و استمداد ۹۵/۳
۵. حالتى حاکى از غرور ۰/۶
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۱/۹
 
۱. از چيزى که اکنون اتفاق افتاده احساس حقارت مى‌کند ۴۹/۶ *
۲. در حال درک واقعه‌اى خوشايند است که اکنون اتفاق افتاده -/۶
۳. فقط يک نقطه توجه او را جلب کرده و به آن نگاه مى‌کند ۲۳/۴
۴. نگاه او نشانه‌اى از علاقه و محبت است ۱۰/۷
۵. يک چهرهٔ عادى و بدون پيام -/۲
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم -/۸
 
۱.اعمال کسى يا چيزى براى او خنده‌آور و مسخره است ۷/۳ *
۲. به حرف يا عمل ديگرى نيشخند مى‌زند ۱۹/۴
۳. لذت ناشى از آنچه که ديگران در آن لحظه درباره او فکر مى‌کنند ۵۲/۳
۴. فقط مراقب و مواظب چيزى يا کسى است ۱۲/۷
۵. به چيزى اعتماد ندارد ۲/۶
۶. انتخاب پاسخى ديگر يا پاسخ نمى‌دانم ۵/۳


ظاهراً اسلايدهاى شمارهٔ ۱۹،۱۸،۱۷،۱۶،۱۴،۱۳،۹،۸،۷،۱و۲۰توانسته‌اند منتج به دريافت پيام‌هاى تاحدودى يکسان در گيرندگان باشند اين مسئله در مورد اسلايد شمارهٔ ۱۸ حتى تا ۳/۹۵ درصد پاسخ‌دهندگان نيز رسيده است.


آيا تا چه حد مى‌توان به اين تفاوت‌ها در انتخاب گويه‌ها اعتماد کرد يا به‌عبارت ديگر آيا اين انتخاب‌ها به‌‌طور تصادفى نبوده است؟


اجازه بدهيد مسئله را براساس همان تاس شش رويهٔ حساب احتمالات بررسى کنيم. هر سوى يک تاس يکى از اعداد ۱ تا ۶ نوشته شده است. اگر اولين بار تاس را روى زمين بياندازيم احتمال اينکه يکى از اعداد ۱ تا ۶ بيايد، يک‌ششم است. اگر ده بار اين کار را بکنيم ممکن است دوبار عدد ۱، سه‌بار عدد ۴، چهار بار عدد ۵ و يک بار عدد ۶ بيايد، يا نوعى ديگر اتفاق بيافتد . اما اگر اين کار را يک هزار بار انجام دهيم، براساس قانون اعداد بزرگ احتمالاً همان نسبت يک‌ششم اتفاق خواهد افتاد.


حال مى‌توان گفت اگر پنج گويهٔ اوليهٔ هر اسلايد داراى ارزش يکسان نبودند. توزيع پاسخ‌ها کاملاً شانسى و مشابه همان تاس، احتمال آمدن هر پاسخ يک‌پنجم بود. يا به‌عبارتى وقتى از ۱۴۹ نفر سؤال مى‌شد، به‌طور متوسط هر ۳۰ نفر يک گويه را انتخاب مى‌کردند. حال اگر يک جدول ۵٭۲ تهيه کنيم و نتايج آن گروه فرضى را در سطر اول و نتايج حقيقى به‌دست آمده از آزمايش حاضر را در سطر دوم قرار دهيم، مى‌توان با فرمول کاى اسکوير جواب سؤال اول خودمان را با نتيجهٔ آزمون فرضيه زير به‌‌دست آوريم:


فرضيه: احتمالاً افراد از برخى پيام‌هاى مربوط به بيان چهره‌اي، دريافت تا حدودى مشابه دارند. نحوهٔ آزمون اسلايد شمارهٔ يک را در جدول شمارهٔ ۴ توضيح مى‌دهيم و نتايج نهائى بقيهٔ اسلايدها را متعاقباً خواهيم آورد.


در اين فرضيه، مقصود از افراد، نمونهٔ آمارى ۱۴۹ دانشجو و محصل مورد آزمون است. مقصود از بيان چهره‌اى پيامى است که از طريق نمود چهره‌اى (face-vision) ارسال مى‌شود و عبارت از پيامى است که فرد به‌صورت غيرکلامى (non-verbal communication) و از طريق چهرهٔ خود ارسال کند. روش اندازه‌گيرى نمايش اسلايد از پيام‌هاى چهره‌اى به نمونهٔ آمارى و ثبت دريافت آنها است. مقصود از کلمهٔ تا حدودى آن است که براساس آزمون‌هاى آمارى در سطح اطمينان بيش از ۹۵ درصد پاسخ‌هاى مشابه ثبت مى‌شود.