جدول درصد پاسخ‌هاى شش‌گانهٔ ۱۴۹ آزمايش شونده و تجمع براى ۲۰ اسلايد (۳)

گويه‌ها درصد تجمع نمونه اسلايدها (موضوع)
۱. احساس درد جسمى ۷/۳ *
۲. غم ناشى از تفکر دربارهٔ چيزى مربوط به زمان حال ولى نه همان لحظه ۳۴/۲
۳. غم ناشى از تفکر دربارهٔ چيزى مربوط به زمان گذشته ۲۴/۱
۴. غم ناشى از تفکر دربارهٔ چيزى مربوط به زمان آينده -/۱۴
۵. غم ناشى از عمل مستقيم ديگران در همان لحظه ۱۳/۴
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۶/۷
 
۱. اعمال کسى يا چيزى براى او خنده‌آور و مسخره است ۱۲/۷ *
۲. به حرف يا عمل ديگرى نيشخند مى‌زند ۳۵/۵
۳. لذت ناشى از آنچه ديگران در آن لحظه دربارهٔ او فکر مى‌کنند ۳۰/۸
۴. فقط مراقب و مواطب چيزى يا کسى است ۱۱/۴
۵. به چيزى اعتماد ندارد ۴/۷
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۴/۶
 
۱. اوج خشم و عصبانيت از چيزى که دارد اتفاق مى‌افتد ۱۸/۱ *
۲. اوج ترس و وحشت از چيزى که دارد اتفاق مى‌افتد ۶۳/۷
۳. حالتى بين تعجب و خوشحالى ۳/۳
۴. اوج خشم و عصبانيت از تفکر دربارهٔ چيزى مربوط به گذشته يا آينده ۴/۷
۵. اوج وحشت از تفکر دربارهٔ چيزى ۴/۷
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۵/۲
 
۱. تعجب از حادثه‌اى خوشحال‌کننده -/۱۲ *
۲. تعجب از حادثه‌اى ناراحت‌کننده ۴۰/۲
۳. در انتظار عکس‌العمل منفى طرف مقابل ۲۰/۱
۴. احساس ترس شديد ۶/۷
۵. احساس خجالت و شرم ۶/۷
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم -/۱۴
 
۱. احساس نفرت به کسى يا چيزى ۲۱/۴ *
۲. احساس سوءظن به کسى يا چيزى ۲۶/۸
۳. احساس رضايت توأم با شادى ۵/۳
۴. ميل به انتقام از کسى يا چيزى ۲۴/۱
۵. از اينکه مجبور به انجام کارى است ناراحت است ۱۲/۷
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۹/۴