جدول درصد پاسخ‌هاى شش‌گانهٔ ۱۴۹ آزمايش شونده و تجمع براى ۲۰ اسلايد (۲)

گويه‌ها درصد تجمع نمونه اسلايدها (موضوع)
۱. از چيزى که اکنون اتفاق افتاده احساس حقارت مى‌کند ۲۲/۱ *
۲. در حال درک واقعه‌اى خوشايند است که اکنون اتفاق افتاده ۹/۳
۳. فقط يک نقطه توجه او را جلب کرده و به آن نگاه مى‌کند ۳۳/۵
۴. نگاه او نشانه‌اى از علاقه و محبت است ۲۰/۸
۵. يک چهره عادى و بدون پيام است -/۶
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم -/۸
 
۱. نگران است ۱/۳ *
۲. بسيار خسته است ۰/۶
۳. درحال يادآورى خاطره‌اى خوش از گذشته است -/۶۱
۴. حالتى آسوده و فارغ‌البال و بدون تفکر ۲۴/۱
۵. نگاه حسرت‌آميز و تلخى دارد -/۶
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۶/۷
 
۱. تفکر معمولى ۳/۳ *
۲. بسيار خسته است ۳/۳
۳. تعجب از ديدن چيزى همراه با کنجکاوى ۷۷/۱
۴. ديدن يک چيز جالب و لذت‌آور -/۶
۵. حالتى عادى و بدون پيام ۵/۳
۶. انتخاب پاسخى ديگر يا نمى‌دانم ۴/۶
 
۱. فقط خسته است و خوابش مى‌آيد ۲/۶ *
۲. به موضوعى مربوط به اسباب‌بازى فکر مى‌کند ۲۵/۵
۳. به موضوعى که برايش لذت‌بخش است و مربوط به اسبا‌ب‌بازى نيست فکر مى‌کند ۹/۳
۴. به موضوعى که او را ناراحت کرده و مربوط به اسباب‌بازى نيست فکر مى‌کند -/۵۱
۵. نگاه معمولى و بدون پيام ۷/۳
۶. انتخاب پاسخى ديگر  يا پاسخ نمى‌دانم -/۴
 
۱. يک نگاه معمولى و بدون پيام ۸/۷ *
۲. حالت خستگى ۹/۳
۳. تعجب از چيزى ۲۷/۵
۴. حالتى دعاگونه از درخواست و استمداد ۳۷/۵
۵. حالتى حاکى از غرور ۳/۳
۶. انتخاب پاسخى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۱۳/۳