جدول درصد پاسخ‌هاى شش‌گانهٔ ۱۴۹ آزمايش شونده و تجمع براى ۲۰ اسلايد

گويه‌ها درصد تجمع نمونه اسلايدها (موضوع)
۱. غمگين و افسرده است از اتفاقاتى که اکنون افتاده ۱۶/۷ *
۲. غمگين و افسرده است از يادآورى چيزى مربوط به گذشته به گذشته -/۵۷
۳. غمگين و افسرده است از چيزى که ممکن است در آينده اتفاق بيافتد ۸/۷
۴. فقط کمى دلخور است. افسرده و غمگين نيست -/۲
۵. فقط خسته است. افسرده و غمگين نيست -/۶
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۹/۳
 
۱. از يک کار بدنى بسيار سخت خسته است ۲/۶ *
۲. از يک کار فکرى بسيار خسته است ۳۷/۵
۳. کار فکرى يا بدنى زيادى نکرده، خوابش دير شده ۲۰/۱
۴. از دندان درد ناله مى‌کند ۲۲/۱
۵. دچار يک خستگى زودگذر است -/۱۴
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۳/۲
 
۱. نگران و مضطرب است از چيزى مربوط به زمان حال ۱۷/۴ *
۲. نگران و مضطرب است از چيزى مربوط به گذشته ۲۰/۸
۳. نگران و مضطرب است از چيزى که ممکن است در آينده روى دهد ۱۶/۱
۴. پشيمان است از عملى که انجام داده ۳۱/۵
۵. عصبانى و خشمگين است از چيزى ۵/۳
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۸/۶
 
۱. به‌طور مصنوعى خودش را خوشحال نشان مى‌دهد ۱۷/۴ *
۲. به‌طور حقيقى و به علت شادابى جواني، خوشحال ديده مى‌شود ۲۹/۵
۳. به‌طور طبيعى و تحت تأثير يک اتفاق خاص خوشحال است ۲۹/۵
۴. خيلى خوشحال نيست فقط از چيزى راضى است ۱۸/۱
۵. بسيار بسيار خوشحال است ۳/۳
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۱/۹
 
۱. حالت عصيان و طغيان بر عليه چيزى را دارد ۳۵/۵  
۲. فقط خسته و کسل است ۳/۳
۳. به جائى که خاطره‌اى تلخ يا شيرين از آن دارد توجه مى‌کند -/۱۴
۴.حالت عصيان،همراه با ترس از چيزي ۳۷/۵
۵. دچار درد جسمى است -/۶
۶. انتخاب پيامى ديگر و يا پاسخ نمى‌دانم ۳/۳