جدول درصد فراوانى پاسخ‌هاى هفتگانه ۱۴۹ آزمايش شونده به بيست اسلايد

شماره
اسلايد
گويهٔ ۱ گويهٔ ۲ گويهٔ ۳ گويهٔ ۴ گويهٔ ۵ گويهٔ ۶ گويهٔ ۷
۱ ۱۶/۷ ۵۷ ۸/۷ ۲ ۶ ۶ ۳/۳
۲ ۲/۶ ۳۷/۵ ۲۰/۱ ۲۲/۱ ۱۴ ۰/۶ ۲/۶
۳ ۱۷/۴ ۲۰/۸ ۱۶/۱ ۳۱/۵ ۵/۳ ۶ ۲/۶
۴ ۱۷/۴ ۲۹/۵ ۲۹/۵ ۱۸/۱ ۳/۳ ۰/۶ ۱/۳
۵ ۳۵/۵ ۳/۳ ۱۴ ۳۷/۵ ۶ ۱/۳ ۲
۶ ۲۲/۱ ۹/۳ ۳۳/۵ ۲۰/۸ ۶ ۳/۳ ۴/۷
۷ ۱/۳ ۰/۶ ۶۱ ۲۴/۱ ۶ ۲ ۴/۷
۸ ۳/۳ ۳/۳ ۷۷/۱ ۶ ۵/۳ ۲ ۲/۶
۹ ۲/۶ ۲۵/۵ ۹/۳ ۵۱ ۷/۳ ۲ ۲
۱۰ ۸/۷ ۹/۳ ۲۷/۵ ۳۷/۵ ۳/۳ ۶ ۷/۳
۱۱ ۷/۳ ۳۴/۲ ۲۴/۱ ۱۴ ۱۳/۴ ۲ ۴/۷
۱۲ ۱۲/۷ ۳۵/۵ ۳۰/۸ ۱۱/۴ ۴/۷ ۳/۳ ۱/۳
۱۳ ۱۸/۱ ۶۳/۷ ۳/۳ ۴/۷ ۴/۷ ۳/۳ ۲
۱۴ ۱۲ ۴۰/۲ ۲۰/۱ ۶/۷ ۶/۷ ۷/۳ ۶/۷
۱۵ ۲۱/۴ ۲۶/۸ ۵/۳ ۲۴/۱ ۱۲/۷ ۴/۷ ۴/۷
۱۶ ۰/۶ ۲/۶ ۷۱/۱ ۱۲ ۸/۷ ۲ ۲/۶
۱۷ ۱/۳ ۰ ۶۸/۴ ۱۶/۱ ۷/۳ ۲ ۴/۷
۱۸ ۰/۶ ۰/۶ ۰/۶ ۹۵/۳ ۰/۶ ۱/۳ ۰/۶
۱۹ ۴۹/۶ ۶ ۲۳/۴ ۱۰/۷ ۲ ۲ ۶
۲۰ ۷/۳ ۱۹/۴ ۵۲/۳ ۱۲/۷ ۲/۶ ۳/۳ ۲


مجموع نتايج جداول را همراه با متن پنچ گويه و درصد انتخاب‌هاى هر گويه در کنار تصاوير اسلايدهاى بيست‌گانه در ادامه خواهيد ديد. مواردى که دريافت پيام‌ها روى يک گويه متمرکزتر به‌نظر مى‌رسد با ستاره و در ستون تجمع مشخص شده است. (لازم به توضيح است که اولاً نگارش پاسخ‌ها، کلماتى که بر آنها تأکيد بيشترى بود در ابتداى جمله آورده شده و در نتيجه فعل در آخر جمله قرار گرفت. اين کار بدين منظور بود که پاسخ‌دهنده در فرصت کمى که داشت به‌‌راحتى تفاوت پاسخ‌ها را تشخيص دهد. همچنين تعداد پاسخ‌هاى نمى‌دانم و دريافت پيامى به جز پنج پيام اول با هم و در ششمين سطر آورده شده است).