جدول درصد پاسخ‌هاى آزمايش‌شوندگان (مردان)

شمارهٔ
اسلايد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۱ ۱۹/۷ ۶۰/۵ ۵/۶ ۲/۸ ۲/۸ ۵/۶ ۲/۸
۲ ۲/۸ ۴۰/۸ ۲۵/۸ ۱۵/۴ ۱۲/۶ ۱/۴ ۱/۴
۳ ۱۶/۹ ۲۳/۹   ۲۱/۱   ۲۲/۵   ۵/۶ ۵/۶ ۴/۲
۴ ۱۵/۴ ۳۳/۸ ۲۹/۵ ۱۶/۹ ۲/۸ ۰ ۱/۴
۵ ۳۳/۸ ۲/۸ ۷ ۴۳/۶ ۷ ۱/۴ ۴/۲
۶ ۲۳/۹ ۵/۶ ۲۸/۱ ۲۵/۳ ۷ ۲/۸ ۷
۷ ۲/۸ ۰ ۵۷/۷ ۲۸/۱ ۴/۲ ۱/۴ ۵/۶
۸ ۰ ۲/۸ ۸۱/۶ ۸/۴ ۱/۴ ۲/۸ ۲/۸
۹ ۱/۴ ۲۶/۷ ۱۴ ۴۶/۴ ۸/۴ ۱/۴ ۱/۴
۱۰ ۷ ۱۵/۴ ۲۱/۱ ۳۳/۸ ۷ ۴/۲ ۱۱/۲
۱۱ ۲/۸ ۳۶/۶ ۳۰/۹ ۱۴ ۹/۸ ۲/۸ ۲/۸
۱۲ ۷ ۲۲/۵ ۴۵ ۱۴ ۴/۲ ۷ ۰
۱۳ ۱۸/۳ ۶۱/۹ ۰ ۵/۶ ۴/۲ ۷ ۲/۸
۱۴ ۱۱/۲ ۴۲/۲ ۲۱/۱ ۲/۸ ۹/۸ ۸/۴ ۴/۲
۱۵ ۱۹/۷ ۲۶/۷ ۱/۴ ۲۵/۳ ۱۵/۴ ۴/۲ ۷
۱۶ ۰ ۰ ۷۱/۸ ۱۶/۹ ۹/۸ ۱/۴ ۰
۱۷ ۱/۴ ۰ ۶۳/۳ ۲۱/۱ ۸/۴ ۲/۸ ۲/۸
۱۸ ۰ ۱/۴ ۰ ۹۸/۵ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۵۹/۱ ۷ ۱۸/۳ ۷ ۲/۸ ۱/۴ ۴/۲
۲۰ ۱/۴ ۱۹/۷ ۶۰/۵ ۱۱/۲ ۰ ۵/۶ ۱/۴


همان‌طور که ملاحظه مى‌شود به جز اسلايد شمارهٔ ۱۲، تفاوت معنى‌دارى در سطح اطمينان ۹/۹۹ درصد ميان انتخاب گويه‌ها از سوى زنان و مردان مورد آزمايش وجود ندارد، که اين نيز مى‌تواند از يک‌سو دليلى براى کافى بودن تعداد نمونه از سوى ديگر غيرتصادفى بودن پاسخ‌ها باشد.