واقعيت تجربهٔ مردم از فيلم‌ها و رسانه‌هاى چاپيِ توده‌اى هميشه بسيار متنوع بوده است. هر چند تودهٔ مرم را در کل مى‌توان به‌ واسطهٔ غيرشخصى بودن، گمنامي، و بزرگى اندازه‌اش توصيف نمود، اما تجربهٔ عملى مخاطبان از رسانه‌ها، شخصي، کوچک مقياس، و آميخته با زندگى اجتماعى و شيوه‌هاى آشنا است. رسانه‌هاى بسيارى در محدوده‌هاى جغرافيايى کوچک فعاليت مى‌کنند و در فرهنگ‌هاى محلى تنيده شده‌اند. اغلب مردم چنين احساسى ندارند که توسط قدرت‌هاى پنهان در پس رسانه‌ها کنترل مى‌شوند چرا که خود آنها به‌طور آزادانه دست به گزينش‌هاى رسانه‌اى خود مى‌زنند. هم‌چنين، تعامل‌هاى اجتماعى که پيرامون استفاده از رسانه‌ها شکل مى‌گيرند مردم را يارى مى‌کنند تا رسانه‌ها را به عنوان يک حضور آشنا و نه بيگانه‌کننده، در زندگى روزمره‌ خود بپذيرند.