مواد شيميائى مى‌تواند اسيدى يا قليائى بوده و به شکل‌هاى مختلف همچون مواد شوينده، پاک‌کننده و سفيدکننده، مايع باترى اتومبيل، مواد آزمايشگاهى در منازل و محل کار موجود است سوختگى با اين مواد مى‌تواند از نوع شديدترين سوختگى‌ها باشد که تا عمق زيادى در بدن نفوذ مى‌کند.

اقدامات اوليه

بعد از تماس با چنين موادى بلافاصله محل سوختگى را با آب زياد و حداقل به‌مدت ۲۰ الى ۳۰ دقيقه شستشو دهيد.


اقدامات درمانى همانند سوختگى معمولى انجام مى‌شود. در صورت بالابودن شدت ضايعات مصدوم را به بيمارستان منتقل کنيد. به‌هيچ‌وجه براى خنثى‌کردن ماده شيميائى از ماده شيميائى ديگرى استفاده نکنيد و صرفاً با آب زياد محل را شستشو دهيد.