ابتدا به ترتیب عدد سال و ماه و روز تولد و غیره خود را به صورت گفته شده محاسبه نموده و سپس تفسیر آن را در قسمت تفسیر عدد تقدیر بخوانید.

عدد سال

در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یك رقمی ۱ تا ۹، همچنین اعداد دو رقمی ۱۱،۲۲ و گاهی ۳۳،۴۴ و مشابه آن سروكار داریم. این اعداد را (اعداد رهبر) می‌نامند. برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می‌كنیم. برای مثال، اگر متولد سال ۱۹۹۶ باشید ارقام این عدد را باید باهم جمع كنید. اگر حاصل جمع آنها یكی از اعداد ۱،۲،۳،…،۹،۱۱،۲۲،۳۳،… نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع كنید تا بالاخره به یكی از اعداد یك رقمی ۱ تا ۹ یا دو رقمی ۱۱،۲۲،۳۳،… برسید.


در مثالی كه ذكر شد همانطور كه ملاحظه می‌شود حاصل جمع برابر است با: ۲۵= ۶+۹+۹+۱ پس باید ارقام ۲ و ۵ را جمع كنیم: ۷=۵+۲ بنابراین عدد سال تولد شما ۷ است. در مثالی دیگر مثلاً اگز در سال ۱۹۹۳ به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: ۲۲ = ۳+۹+۹+۱ همانطور كه ملاحظه می‌كنید حاصل آن عدد ۲۲ می‌شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد ۲۲ است. مثال‌های دیگر: اگر كسی در سال ۱۹۹۵ به دنیا آمده باشد برای به‌دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل كند: ۶ =۴+۲=۲۴=۵+۹+۹+۱=۱۹۹۵ بنابراین عدد سال تولد او ۶ است. اگر متولد سال ۱۹۴۸ باشید آنگاه: ۲۲=۸+۴+۹+۱ پس عدد سال تولد شما ۲۲ است.


عدد ماه

ماه تولد عدد ماه تولد عدد ماه تولد عدد

ژانویه

1 مه  ۵  سپتامبر  ۹
 فوریه 2  ژوئن ۶  اكتبر ۱۰
مارس 3  ژولای ۷ نوامبر ۱۱
آوریل 4  آگوست ۸ دسامبر ۱۲


بنابراین اگر شخصی در ماه اكتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از:

۱=۰+ ۱=۱۰= اكتبر


یعنی عدد ماه تولد او ۱ است و اگر در ماه نوامبر به دنیا آمده باشد:

۲=۱+۱=۱۱= نوامبر

یعنی عدد ماه تولد او ۲ است.

عدد روز

برای به دست آوردن عدد روز تولدتان كافی است اعداد دو رقمی ( به جز ۱۱ و ۲۲) را با هم جمع كنید تا به یكی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسید. مثلاً اگر كسی در روز بیست و یكم یكی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از: ۳ =۱+۲=۲۱، یا اگر در روز هیجدهم یكی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد، داریم: ۹ = ۸+۱ = ۱۸ یعنی عدد روز تولد او ۹ است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد: ۱ =۰+۱=۱۰=۹+۱=۱۹ یعنی روز تولد او ۱ است. ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یكی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد همان عدد، عدد روز تولد اوست.

عدد سرنوشت

بعد از آنكه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع كنید تا به یكی از اعداد ۱ تا ۹ یا عدد ۱۱ یا ۲۲ برسید. مثلاً اگر در روز سی و یكم ماه دسامبر سال ۱۹۵۵ به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می‌آید:


۶ = ۴+۲ = ۲۴ = ۵+۹+۹+۱ = ۱۹۹۵ = عدد سال تولد

۳ = ۲+۱ = ۱۲ = عدد ماه تولد

۴ = ۱+۳ = ۳۱ = عدد روز تولد

۴ =۳+۱=۱۳=۴+۳+۶= عدد روز تولد+عدد ماه تولد+عدد سال تولد =عدد سرنوشت. بنابراین عدد سرنوشت شما ۴ است.

عدد خورشیدی

در این مرحله، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه كنید. (مثلاً اگر كسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او ۹ است).


علامت خورشيدى عدد علامت خورشيدى عدد علامت خورشيدى عدد
حمل (متولد فروردين) 1 اسد (متولد مرداد) 5 قوس (متولد آذر) 9
ثور (متولد ارديبهشت) 2 سنبل (متولد شهريور) 6 جدى (متولد دى) 10
جوزا (متولد خرداد) 3 ميزان (متولد مهر) 7 دلو (متولد بهمن) 11
سرطان (متولد تير) 4 عقرب (متولد آبان) 8 حوت (متولد اسفند) 12

عدد تقدیر

برای به دست آوردن عدد تقدیر، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع كنیم تا به یكی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسیم. مثلاً اگر عدد سرنوشت كسی ۴ و عدد علامت خورشیدی او ۹ باشد، آنگاه داریم: ۴ = ۳+۱ = ۱۳ = ۹+۴ یعنی عدد تقدیر او ۴ است.

تفسیر عدد تقدیر

پس از محاسبه عدد تقدیر خود آن عدد حتماً یکی از اعداد زیر است پس خود را بشناسید:


ـ عدد ۱: خود‌ساخته، شما فردی متكی به نفس، مستقل، مبتكر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستید.
ـ عدد ۲: مطیع و گوش به فرمان، شما فردی متواضع و فروتن، آماده برای خدمت به دیگران، علاقمند به كار دسته جمعی، مهربان و با محبت، یك همكار خوب، سیاستمدار، مصلح، صبور و شكیبا، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.
ـ عدد ۳: برون گرا، شما فردی هستید كه به راحتی افكار و احساسات درونی خود را ابراز می‌كنید. فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. كسی كه از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می‌كند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.
ـ عدد ۴: منضبط، هركاری كه لازم و ضروری می‌دانید انجام می‌دهید. فردی وظیفه شناس، سخت‌كوش، و خدمتگزار به دیگران. شما آدمی خویشتندار، خود‌كنترل، با كفایت و با لیاقت، سازمان‌دهنده، سازنده، بنیانگذار و دقیق و موشكاف هستید.
ـ عدد ۵: آزاد‌منش، شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. كسی كه خود را با تغییرات سازگار می‌كند و می‌داند چگونه با موقعیت‌های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده‌های جدید، مكتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، كسی كه به خوبی یادگرفته كه به آزادی دیگران احترام بگذارد.
ـ عدد ۶: سازمانگر و هماهنگ‌كننده، كسی كه در هر موقعیتی می‌داند كه چگونه افراد را با هم هماهنگ كند. مسئول، وظیفه‌شناس، وكسی كه به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می‌كند و از عهده مسئولیت‌ها به خوبی برمی‌آید. كسی كه ارزش خانه و خانواده، كمك و حمایت دیگران را می‌داند. فردی كه به خوبی می‌داند چه موقع باید به كمك دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد كه دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.
ـ عدد ۷: درون‌گرا، شما كسی هستید كه عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است. می‌داند كه چگونه بیاندیشد، تحلیل كند، مطالعه كند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اكثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته كه از تنهائی نترسد.
ـ عدد ۸: محكم و پرقدرت، شخص قدرتمندی هستید كه از قدرت خود به خوبی می‌توانید در راه كسب برتری‌های مادی بهره بگیرید، كسی كه یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده كند. شما می‌توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره كشی از دیگران به كنترل امور بپردازید و به موفقیت‌های مادی دست یابید.
ـ عدد ۹: ایثارگر و از خود گذشته، شما فردی فداكار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می‌كنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و دارای قدرت درك بالا هستید. یاد گرفته‌اید كه آدم خشك و یك دنده‌ای نباشید و تعصبات بیجا را كنار گذاشته‌اید و نسبت به آنها بی‌توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید كه دیگران می‌خواهند و همواره در تلاش هستید كه دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.
ـ عدد ۱۱: روشنفكر، فردی هستید كه همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درك شهودی خود استفاده می‌كند. آدمی مثبت‌اندیش و خوش‌بین هستید كه فقط خوبی‌ها را در دیگران می‌بیند، با حقیقت زندگی می‌كند، و نظرات روشنفكرانه‌ی خود را با دیگران در میان می‌گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتكای الهامات درونی خود جلو می‌روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باك، و در عین حال متواضع هستید.
ـ عدد ۲۲: مسلط برنفس، خویشتندار، نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا كرده‌اید و آنها را برای انجام كارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به كار می‌برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی‌كنید و فقط به نیازهای بشری فكر می‌كنید و اینكه چگونه می‌توان از قدرت‌های خود برای انجام كارهای بزرگ استفاده كرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.


- مرجع: كتاب دایرهٔ المعارف طالع بینی، مؤلف: میشل استار. این کتاب کامل‌ترین مرجع برای طالع بینی است، اگر علاقه‌مند به طالع بینی و انواع فال می‌باشید، به شما توصیه می‌کنیم یک جلد برای خود تهیه کنید. با این توضیح که ترجمه فارسی آن نیز با جلدهائی عالی و با رنگ‌های مختلف موجود است.