متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً افرادی سخت كوش، با اراده، دارای پشتكار، در امور اقتصادی و خانوادگی كم و بیش موفق، اغلب دمدمی مزاج، بی‎ثبات در تصمیم‎گیری می‎باشند. از لحاظ فیزیكی افرادی سالم، دارای استخوان‎بندی محكم، چهره‎ای خوب، دارای چشمانی روشن و پوستی نسبتاً تیره هستند.


متولدین این دهه اغلب میانه‎رو، در افكار و ایده‎های شخصی خود متعصب، خوش شانس، خوش‌برخورد، در زندگی زناشوئی موفق، تا حدی منزوی، با عمری متوسط و عاقبت به خیر، خواهند بود. ازدواج یا شراكت این افراد با متولدین فروردین ماه توصیه می‎شود.


این افراد از لحاظ اقتصادی فعال، دارای مشاغل متحرك، سیر و سفر از لحاظ زندگی و مسكن غیر‌ثابت و اغلب مهاجر می‎باشند. اینان افرادی تندخو، تندرو، سخت‎گیر، علاقمند به طبیعت و زیبائی، احساساتی و متغیر، و اغلب در رشته‎های مختلف هنری فعالیت دارند. اینان اغلب افرادی ولخرج، از نظر خانوادگی عاطفی و احساساتی بوده و بعضاً طالب تعدد زوج می‎باشند.


متولدین دهه دوم این ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها مال و ثروت دیده می‎شود. صنعت دامداری مواد غذایی موافق طبع آنها بوده و اینان اغلب طالب زندگی در طبیعت و روستاها هستند. این افراد از لحاظ خانوادگی مسئولیت‎پذیر بوده به آداب و رسوم پایبند می‎باشند. اینان افرادی شهرت‌طلب و شهوت پرست بوده در اجرای نیات و خواسته‎های خود، كم و بیش موفق می‎باشند.


این افراد به علت سنت‎گرائی و كهنه پرستی، گاه با شكست مواجه می‎شوند. زیرا با هر پدیده نوئی مخالف می‎باشند. با این وجود اغلب این افراد عاقبت به خیر بوده و در زندگی با شانس و موقعیت‎ها خوبی مواجه می‎شوند. اینان عموماً افرادی عاطفی و خانواده دوست و رفیق باز بوده به طبیعت، كوه و دشت، سبزی‌های خوراكی، و رنگ سبز علاقمند می‎باشند. این افراد بیشتر به شغل‎های پر‌دردسر روی می‎آورند. آنان از لحاظ جسمی و روحی و همین طور موقعیت اجتماعی و اقتصادی، وضعی متوسط دارند. اگر چه بعضاً شانس و موقعیت‎های خوی به دست می‎آورند. آنها در برخورد با افراد میانه‎رو تا حدی جدی می‎باشند و از مدیریت نسبتاً خوبی در خانواده برخوردار هستند. عموماً مرگ و میر فامیل، تأثیر عمیقی بر روحیه آنان می‎گذارد.


متولدین دهه سوم این ماه، افرادی خوشرو، حراف، دارای طبعی بلند، بزرگ منش، عصبی مزاج، تندخو، افراطی، علاقمند به كشاورزی و دامداری و صنعت وابسته به امور عمرانی و ساختمانی، معماری، مهندسی، جاده‎سازی و سدسازی، پیمانكار و شاغل در امور بازرگانی، دیپلمات و زرگر و صراف و آهنگر و. .. اغلب در شغل خود متخصص و كارآمد می‎باشند.


این افراد عموماً در زندگی خانوادگی و زناشویی موفق، دارای همسر و فرزندانی خوب، از نظر مالی و اقتصادی اغلب دارای شرایطی متوسط، در رفع مشكلات توانا، در رسیدن به خواسته‎ها با تلاش فردی موفق، عموماً دارای مشاغل آزاد و سیار، بعضاً گرفتار یك بیماری مزمن و پایا، علاقمند به سفرهای اقتصادی و سیاحتی، باهوش، زرنگ و زیرك، مردم‌دار، در معاشرت با افراد، دمدمی مزاج، در عین حال افرادی صمیمی و صادق و رك‎گو هستند.


زنان متولد این ماه اغلب عصبی و تندخو، گاه منطقی و گاهی عاطفی و احساساتی، گاه اجتماعی و گاه نجوش و منزوی، زمانی عاشق طبیعت و زیبایی و زمانی دیگر بی‎توجه به آن، بعضاً در زندگی زناشوئی و خانوادگی ناموفق، دارای افكار و آرزوهای دست نیافتنی، در عین حال اغلب در اداره زندگی خود موفق می‎باشند.