فال قهوه آفتابه

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.


فال قهوه آهو

همسر با‌وفا، در سنت عبری و عربی سمبل بی‌گناهی، زیبائی و کم‌روئی. در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.


فال قهوه ابر

خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد.


فال قهوه ابرو

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.


فال قهوه اتاق

نشانه رحم و شفقت و مهربانی می‌باشد حتماً غافل نشوید.


فال قهوه اتومبیل

دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.


فال قهوه اردک

سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.


فال قهوه اره

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.


فال قهوه اژدها

با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند.


فال قهوه استخوان

نشانی مالی است که معیشت و زندگی او را از طریق آن می‌گذرد.