برای تهیه کباب به این نکته توجه کامل داشته باشید که گوشت کباب بسیار مهم است و باید تازه باشد.