نوجوانى به دورهٔ گذار از کودکى به بزرگسالى گفته مى‌شود. اين دوره از ۱۲-۱۱ سالگى شروع شده و تا ۲۰-۱۸ سالگى ادامه دارد. گاهى اوقات شاهد بلوغ زودرس يا بلوغ ديررس در نوجوان هستيم. عوامل چندى در زودرسى و يا ديررسى بلوغ مؤثر است از جمله اين عوامل: توارث، آب و هوا، تغذيه و به‌طور کلى عوامل محيطى مى‌باشد. در اين دوره، نوجوان به بلوغ جنسى دست مى‌يابد و براى خود هويّت و استقلال فردى پيدا مى‌کند. معمولاً دوران بلوغ مملو از تعارض و نوسان بين وابستگى و استقلال است که با شناخت هرچه بهتر ويژگى‌هاى مختلف رشد، در اين دوره مى‌توان نسبت به تأمين سلامت روانى نوجوان اقدام نمود.