در آلمان غربى مانند بعضى از کشورهاى مترقى ديگر، قانون حمايت از مادر معتبر است:


وقتى به‌واسطهٔ گواهى طبيب تأييد شود که زندگى يا سلامت مادر يا کودک به‌سبب ادامهٔ کار به مخاطره مى‌افتد، مادر مى‌تواند بلافاصله، در هر مرحله از دوران باردارى که قرار دارد دست از کار خود بکشد. زنان حامله از شش هفته قبل از ولادت نوزاد ديگر مجاز نيستند کار خود را ادامه دهند مگر شخصاً احساس نمايند که براى ادامه کار قادر مى‌باشند. براى پيشخدمت منزل اين مهلت به چهار هفته تقليل مى‌يابد.


زنان باردار به شغل‌هائى که با کار سخت و خسته‌کننده همراه است و به سلامت آنان ضرر مى‌رساند، نبايد مبادرت ورزند. همچنين نبايد براى کارهاى شبانه پذيرفته شوند. طبق اين قانون حقّ انجام کارهائى از قبيل حمل بارهاى سنگين، کار کردن در حرارت زياد، در سرما يا رطوبت و گرد و خاک، در گازها يا بخار آب و کار کردن با عناصر خطرناک، يا اشعه از زنان حامله سلب مى‌شود. کارهاى سخت بدنى مطابق قانون عبارتند از:


کارهائى که بارهائى به وزن بيش از ۵ تا ۱۰ کيلوگرم بدون وسيله‌هاى مکانيکى به‌طور مرتب به حرکت در آورده و يا حمل شوند. اين قوانين براى بعد از زايمان نيز به مدت شش هفته و براى زنان شيرده هشت هفته و پس از يک تولد قبل از موعد دوازده هفته معتبر است.


زن حامله وظيفه دارد که باردارى خود و تاريخ احتمالى زايمان را به متصدى امور محلى که در آنجا کار مى‌کند اطلاع دهد.


هيچ کارفرمائى حق ندارد زن زائو را تا قبل از چهار ماه از کار اخراج نمايد. براى مستخدمين منزل اخراج مى‌تواند از ماه پنجم حاملگى به بعد صورت گيرد و قبل از آن مجاز نيست. پس از وضع حمل به هر مادر شاغل روزانه دوبار در اوقات دلخواه او، براى شيردادن از طرف کارفرما بايد وقت اعطاء شود.


- اولين مشورت با قابله:

اين امر وظيفهٔ ماماى تحصيل کرده و مجرب است که خانم‌ حامله را تحت‌نظر بگيرد و از سلامت او مطمئن باشد. بدين جهت خانم حامله بايد تا دير نشده، حداکثر از ماه پنجم تا ششم خود را به قابله نشان دهد. بعضى ماماهاى جوان و دوره ديده، مراجعين خود را با تمرين‌هائى براى اجراء يک زايمان کم درد و طبيعى آماده مى‌سازند. در شهرهاى بزرگ مکان‌هائى براى مشاوره با زنان باردار يافت مى‌شود که غالباً وابسته به کلينيک زنان مى‌باشد.