آفتاب

کتاب‌های فناوری اطلاعات

مسئلهٔ ماهواره پدیدهٔ نوظهوری است که بنیاد اخلاقی جوامع اسلامی را به خطر انداخته و از جدیدترین سلاح‌ها و حرکت‌های مرموز غرب و رویاروئی با مسلمانان به شمار می‌روند که ویرانی‌هائی همچون روابط نامشروع، خشونت در رفتار، مادی‌گرائی صرف و امثال آن را به دنبال دارد. از این رو بسیاری از مردم به ماهواره با دید خشم نگریسته و بر این عقیده‌اند که باید آن …

امروزه استفاده از رایانه زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتیاط با برنامه‌های توسعه اغلب کشورها، نشان دهندهٔ محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه برنامه‌هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونه‌هایی …

مردم از گذشته تاکنون همیشه نگران مسائل امنیتی بوده‌اند، اما ابداع رایانه‌ها و شبکه‌ها روند کار را تغییر داده است. این بخش محدوده موضوعات امنیت فناوری اطلاعات را ترسیم کرده و انواع متعددی از اعمال نامناسب در قبال رایانه‌ها و شبکه‌ها را توضیح می‌دهد و خطرات کار با آنها بدون انجام اقدامات مناسب امنیتی را معرفی می‌نماید. آگاهی از موضوعات کلی …