آفتاب

کتاب‌های ورزش باستانی

بنیادهای ورزش زورخانه‌ای در ایران باستان ورزش باستانی (زورخانه‌ای) را نمی‌توان بدون توجه به ورزش در ایران باستان مطالعه و بررسی کرد چرا که این پدیده با رشته‌های گوناگون ورزش و ویژگی‌های معنوی آن در دوران باستان پیوند آشکار دارد. از همان آغاز در ایران کهن ورزش و مسئولیت اخلاقی همزاد و همراه بوده‌اند. پاسداری از زندگی خانوادگی و قومی و ملی در …

در کف عشق هر آن نامه که دلخواه بود زینتش نام خودش حضرت الله بود من چه در پای تو ریزم که از آن تو بود سر نه چیزی است که شایستهٔ پای تو بود عرض سلام دارم به یلان و پهلوانان و میران و دلیران و آشنایان با حرمخانهٔ صدف نشان فرهنگ ایران و شاکر خدا را که در همین جلسه چشم در چشم بعضی مرشدان محترم دارم که بارها به من اذن دادند در جوانمردخانه‌شان حاضر باشم. هم خاک …