> کتاب‌های کار
آفتاب

کتاب‌های کار

در اقتصاد شبکه‌شدهٔ کنونی، اثربخشی روش‌های کاری سنتی روز به روز کاهش می‌یابد. روش‌های شغلی معمول به‌واسطهٔ تغییر فناوری به‌سرعت در حال ادغام شدن هستند و اینترنت و دیگر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را به‌وجود می‌آورد که کارهای گروهی بدون محدودیت جغرافیائی سازماندهی شوند. چیزی که از آن به‌عنوان ”زوال فاصله“ یاد می‌شود. طوال فاصله …