آفتاب

کتاب‌های مکتوبات

سرگذشت به زبان خود میرزا فتح‌علی آخوندزاده پدر من میرزا محمد تقی ابن حاجی احمد که اجدادش از طوایف فرس است در جوانی کدخدای قصبهٔ خامنه بود. در سنه مسیحیه ۱۸۱۲ به‌وجود آمدم... این کمال‌الدله تصنیفی است که نظیرش بدین وضوح و بدین دلایل تا امروز در حق دین اسلام به قلم نیامده. نه بدان سبب که حکمای اسلامیه به مطالبش واقف نبودند، واقف بودند اما هیچ‌یک از …

” در نامهٔ تنسر چنین آمده است: ... اسکند گجستک از کتب دین ما دوهزار پوست گاو بسوخت باصطخر... مسعودی...نیز گفته است که کتاب اوستا بر دوازده‌هزار پوست گاو نوشته بوده است.“ در ارداویراف‌نامه آمده است که ”گجسته اهریمن، آن گجسته اسکندر رومی مصری مسکن را گمراه کرد، که با ستم و نبرد و زیان گران به ایرانشهر آمد، آن شاه ایران را بکشت و دربار شاهی را بیاشفت و ویران …

اسکندر در میان پادشاهان، شهره جهان است، آوازه کشورگشائی و جهانگیری و اقتدار او به همه جا رسیده، خاور تا باختر، روم و ایران و هند تا چین و تبت، همه را تحت تسخیر کشید و گشاینده سی و شش مملکت گردید، فردوسی در دیوان معروفش درباره او می گوید: ”که او سی و شش پادشاه را بکشت.“ بالاخره او آنچنان عظمت و اقتدار پیدا کرد که به هر دیار که یورش می‌برد و به هر کشور لشکر …