چرا این‌همه فرق می‌کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می‌کند با تاریکی اتاق؟ ... فرق می‌کند با تاریکی ته چاه؟ ... فرق می‌کند با تاریکی ته چاه؟ ... فرق می‌کند با تاریکی زهدان؟ ... وقتی دایی، با آن دو حفره‌ٔ خالی چشمها توی صورتش برگشت طرف درخت انجیر وسط حیاط طوری برگشت که انگار می‌بیند. طوری برگشت که من ترسیدم. تو بگوی نایی. چرا ... .

فایل(های) الحاقی

چاه بابل chahe_babel[1].1.pdf 284 KB application/pdf
چاه بابل chahe_babel.2.pdf 319 KB application/pdf