اسلام دو تاست
نخست باید دانست اسلام دوتاست: یکی اسلامی که پاک‌مرد عرب هزاروسیصدوپنجاه سال پیش بنیاد نهاد و تا قرن‌ها برپا می‌بود، و دیگری اسلامی که امروز هست و به رنگ‌های گوناگونی از سنی و شیعی و اسماعیلی و علی‌اللهی و شیخی و مانند این‌ها نمودتر گردیده. این دو را اسلام می‌نامند. ولی یکی نیستند و به یکباره از هم جدایند بلکه آخشیج (ضد و نقیض) یکدیگرند، به دو دلیل:
۱). دلیل جستجو: ما از آن اسلام آگاهی داشته، نیک می‌دانیم که جز این می‌بوده. آن یک دین پاک بت‌شکن می‌بوده...

فایل(های) الحاقی

در پیرامون اسلام piramon eslam.pdf 479 KB application/pdf