دکتر ”بیانشون“ پزشکیار پرفسور ”دپلن“ جراح بسیار مشهور بود و روزی که اتفاقاً در پاریس از میدانگاه ”سن سولپیس“ می‌گذشت استاد و رئیس خود را دید که وارد کلیسا می‌شد. ساعت نه صبح بود و پرفسور دپلن که همیشه با کالسکهٔ شخصی خود حرکت می‌کرد، این بار پیاده بود و از کوچهٔ ”یوتی لیون“ که کوچهٔ بدنامی بود گذشته و درست حالت کسی را داشت که بخواهد به یکی از این خانه‌های بدنام و رسوا وارد شود.<br /> بیانشون استاد خود را کاملاً می‌شناخت و خوب می‌دانست که تا به چه درجه مادی و از عوالم مذهبی و خدا و آخرت به دور است، سخت متعجب و کنجکاو گردید ...

فایل(های) الحاقی

پرفسور دپلن / اونوره دو بالزاک pr deplan.pdf 85 KB application/pdf