ـ مردم متوجه نیستند که می‌توانند هر وقت که بخواهند هر چیزی را که بخواهند در زندگی رها کنند، به همین سادگی.
ـ آدم می‌‌تواند موافقت همه چیرهای اطرافش را به دست آورد.
ـ برای هر کاری که انجام می‌دهیم فقط یک چیز واجب است و آن هم روح است. آدم بدون روح هیچ کاری نمی‌تواند بکند.
ـ فقط دو راه وجود دارد: یا ما همه چیز را مسلم و قطعی می‌دانیم و یا نقطه نظر مخالف را انتخاب می‌کنیم. اگر پیشنهاد اول را بپذیریم به ملالی کشنده از دنیا و از خودمان می‌رسیم ...

فایل(های) الحاقی

سان خوان دلاکروز san khan delakroz.pdf 51 KB application/pdf