بی‌گمان کوروش کبیر برجسته‌ترین شخصیت تاریخ ایران و یکی از بزرگترین شهریاران جهان است که با برآمدن وی سیر تمدن خاورمیانه از گونه‌ای دیگر شد. کوروش به پشتوانهٔ هوشمندی و دانائی خویش و خصلت‌های برتر قومی خود در اندک زمانی از خاستگاه کوچک امپراتوری پهناوری را براورد که مرزهای آن از آسای میانه تا شرق اروپا گسترده بود.<br /> دولتی که او بنیان گذارد دیرزمانی، صلح و امنیت را بر قلمرو گستردهٔ خود حاکم ساخت و آزادی و مدارا و تساهل را در میان اتباع خویش برقرار نمود، امری که بدین شیوه و گستردگی در آن برهه از تاریخ شگرف و بی‌سابقه بود...

فایل(های) الحاقی

از زبان کورش az zabane korosh.pdf 83 KB application/pdf