در سال‌های ۱۹۱۲ ـ ۱۹۰۸ ریاست بخش رژهٔ نظامی در ستاد فرماندهی کل قوای آلمان را در به‌عهده داشت. در سال ۱۹۱۴ هنگام آغاز نخستین جنگ جهانی به ریاست قرارگاه‌های نظامی در سرفرماندهی ارتش منصوب شده بود. در سقوط سریع استحکامات لوتیچ در اوایل جنگ بیش از هر فرد دیگری نقش داشت. به دلیل این پیروزی به ریاست فرماندهی ارتش هشتم پروس منصوب شد...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه اریش لودن دورف orish loden dorof.pdf 26 KB application/pdf