یکی ار مهم‌ترین کارهای افلاطون که تا به امروز استوار و باقی است، روش بحث و جستجوگری است اگر به دیالوگ‌های افلاطون از آغاز تا دوران پختگی نظر کنیم در تمام آنها به اصل دیالکتیک او برمی‌خوریم. دیالکتیک از نظر افلاطون معنای خاصی دارد و به این معناست که فرضیه‌ای مطرح می‌شود، سپس به بحث دربارهٔ آن فرضیه می‌پردازند و اگر نتایج به‌دست آمده از آن فرضیه رضایت‌بخش بود و با فرضیه تناقضی نداشت آن را می‌پذیرند در غیر این صورت به سراغ فرضیهٔ دیگری می‌روند.<br /> فلسفهٔ افلاطون بر دو بنیاد نظریهٔ مثل یا ایده‌ها و خلود نفس یا جاودانگی استوار است. افلاطون دیالوگی با عنوان پارمنیدس دارد که متعلق به دوران پختگی اوست...

فایل(های) الحاقی

افلاطون aflaton.pdf 26 KB application/pdf