از مغاکی تیره می‌آیم در مغاکی تیره به پایان می‌رسیم و این درنگ درخشان را زندگی می‌نامیم. به محض آنکه به‌دنیا می‌ائیم بازگشتمان آغاز می‌شود، انگاه که راهی می‌شویم، بی‌درنگ باز می‌گردیم، ما در هر لحظه می‌میریم به همین دلیل بسیاری فریاد برداشتند: هدف رندگی مرگ است!<br /> اما به محض آنکه به دنیا می‌آئیم برای آفریدن، ساختن و تبدیل ماده به زندگی تقلا کنیم و در هر لحظه به دنیا می‌آئیم...

فایل(های) الحاقی

بیداری bidary.pdf 354 KB application/pdf