بعد از حمدالله علی آلائه والصلواهٔ و السلام علی جمیع رسلهٔ و انبیائه چنین گویند<br /> احقرالعباد ادوارد براون انگلیسی که از آغاز جوانی شوق تحصیل السنهٔ ثلثه شرقیه یعنی عربی و فارسی و ترکی علاالخصوص زبان عذب البیان فارسی و اطلاع بر تاریخ و ادبیات و آثار ایران مرا بر سایر اشواق غالب آمد و از آنگاه تا کنون همواره به یاری خداوند تعالی و مساعدت اسباب ظاهری همیشهٔ اوقات خود را صرف اشتغال به تدریس و تدرس کتب و جمع و نشر و طبع آثار نفیسه این ملت نجیب نموده‌ام و از خداوند توفیق امتداد این طریقه را خواهانم...

فایل(های) الحاقی

نقطهٔ‌الکاف ۱ Noqtatolkaf1.pdf 466 KB application/pdf
نقطهٔ‌الکاف ۲ Noqtatolkaf2.pdf 373 KB application/pdf
نقطهٔ‌الکاف ۳ Noqtatolkaf3.pdf 374 KB application/pdf
نقطهٔ‌الکاف ۴ Noqtatolkaf4.pdf 440 KB application/pdf
نقطهٔ‌الکاف ۵ Noqtatolkaf5.pdf 423 KB application/pdf