شرایط اجتماعی و تاریخی پیدایش رمان تاریخی<br /> رمان تاریخی در آغاز قرن نوزدهم و حدوداً در زمان سرنگونی ناپلئون پیدایش یافت. البته می‌توان رمان‌هائی با درون‌مایهٔ تاریخی را در قرن‌های هفدهم و هجدهم نیز یافت. و حتی اگر بخواهیم می‌توانیم تحریرها و اقتباس‌هائی را که در قرون وسطی از تاریخ کلاسیک یا اسطوره‌ها انجام گرفته، ”سلف“ رمان تاریخی تلقی کنیم و حتی از این نیز عقب‌تر برویم و به چین یا هند برسیم. لیکن در اینجا هیچ چیز نخواهیم یافت که پرتوی راستین بر پدیدهٔ رمان تاریخی بیفکند...

فایل(های) الحاقی

شکل کلاسیک رمان تاریخی shekle classic romane-tarikhi.pdf 1,306 KB application/pdf