تائو تِ چینگ (Tao Te Chin) یا به روش پین یین دائو دِ جینگ (Dao De jing) یک اثر فلسفی ـ ادبی دیرینه سال چینی است که طی قرون و اعصار در جان‌های چینیان و نیز در جان‌های بسیاری از ملت‌ها و مردمان دیگر تأثیر عمیقی داشته است، که به حجم اندک آن نمی‌آید. تائو ت چینگ را کتاب پنج هزار واژه نگاره‌ای (character) نیز نامیده‌اند، هرچند به قولی بیش از 5000 و کم از 6000 واژه نگاره دارد.<br /> متن تائو ت چینگ شامل هشتاد و یک فصل است و آن را از باستان به دو کتاب تقسیم کرده‌اند، و این تقسیم بندی کمابیش از قرن اول میلادی رایج بوده است. کتاب اول شامل سی و هفت فصل اول و کتاب دوم شامل چهل و چهار فصل بعدی است.<br /> گویا عنوان ”تائو ت چینگ“ از اینجا سرچشمه گرفته است که فصل اول از کتاب اول با ”تائو“ آغاز می‌شود، و اولین واژه هم از کتاب دوم (فصل 38) ”تِ“ است، به شرط آن که صفت ”شانگ“ به معنی ”برترین“ یا ”برین“ را که با آن همراه است نادیده بگیریم....

فایل(های) الحاقی

تائو تِ چینگ (Tao Te Chin) tao te ching.htm 54 KB text/plain