گاتاهای زرتشت در تمام طول تاریخ ایران تا امروز بر تمام دانش کشورمان سایه افکنده. آنچه در گاتاها دیده می‌شود ”فلسفه زندگی“ است جمله‌ای از گاتاها چنین می‌گوید: ”آنجا که شناخت باشد از دوروئی و تزویر خبری نیست“
بسیاری از دانشمندان هستند، موقعی که صحبت می‌کنند می‌گویند، آیا قبل از اسلام فارابی داشته‌ایم، ابن سینا داشته‌ایم و اگر داشته‌ایم کتاب‌های آنها چه شده. یکی از این فرزانگان در ره آورد نوشته‌ای دارد و به این نکته اشاره می‌کند. او دکتر فضل‌الله رضاست و می‌گوید: ”نمی‌بینیم اقلیدوس داشته باشیم، یا نمونهٔ ایرانی اپولینوس که توانست هندسه را به‌جائی برساند کیست؟“...

فایل(های) الحاقی

دانش در ایران باستان و تأثیر آن بر جهان iran bastan.pdf 91 KB application/pdf