پژوهش‌های مربوط به ”یاخته‌های ریشه‌ای“ موضوع روز و نمونهٔ خوبی است از آنچه دانش می‌تواند انجام دهد. دانشمندان از این ره امیدوار به درمان بسیاری از بیماری‌های بدون درمان امروزی می‌باشد، به عنوان مثال می‌توان از بیماری قتد، آلزایمر، آسیب‌دیدگی ستون مهره‌ها و جلوگیری از نارسائی قلبی به‌وسیله جوان‌سازی ماهیچه‌های قلب نام برد. ”یاخته‌های ریشه‌ای“ نوعی یاخته هستند که از خود شناسهٔ خاصی نداشته و می‌توانند مشخصات اندامی را که باید ترمیم شود بپذیرند مانند کاغذ سپیدی که می‌هٔوان هر نقشی را بر آن کشید... .

فایل(های) الحاقی

گاتاها و تأثیر آن بر دانش در ایران باستان و جهان gataha.pdf 88 KB application/pdf