نکتهٔ نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دین‌ها عمدتاً باستانی‌اند، حقوق بشر اما پدیده‌ای است نو که درست در آنجا رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوهٔ نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه‌ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده‌دست باشیم، می‌توانیم بگوئیم تا آن حدی که فلسفهٔ عصر جدید ریشه در فلسفهٔ سدهه‌های میانه و دوران کهن دارد. فلسفهٔ جدید با گسست‌های انقلابی آغاز شده است... .

فایل(های) الحاقی

دین و حقوق بشر din.pdf 197 KB application/pdf