آنچه بیش از همه، مناسبات اجتماعی و روابط میان بشر و حوزه تصرفات آدمیان را شکل می‌دهد و حوزهٔ تصرفات انسان را ترسیم می‌کند حقوق فردی و اجتماعی، حقوق جزائی و مقررات و چهارچوب‌های قضائی است، که در واقع ضامن اجرای درست قانون است. فقه اسلامی نیز که عهده‌دار بیان احکام و مقررات شرع مقدس می‌باشدبیشتر بخش‌های آن مربوط به همین قسمت می‌باشد. براساس یک تعبیر رایج که احکام فقهی به دو بخش عبادت و معاملات تقسیم می‌شود عبادات حداکثر به ده کتاب فقهی تقسیم می‌گردد در حالی که بخش معاملات چهل کتاب فقهی را شامل می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

استفتاآت قضائی estefta.pdf 2,650 KB application/pdf