خدای تبارک وتعالی هر آنچه را که انسان بدان نیاز دارد در کتاب خود نازل کرد و برای پیامبرش بیان نمود و برای هرچیزی حدی قرار داد و برای آن دلیلی گذاشت تا راهنمای آن باشد و بر هرکس که از آن حد تجاوز کند، حدی گذاشت (امام محمد باقر).
تردیدی نیست که اسلام به‌عنوان دین خاتم چنان که در این روایت شریف آمده پاسخگوی همهٔ نیازهای آدمی در زندگی فردی و اجتماعی است. قرآن و سنت دو منبع اصلی در براوردن نیازهای انسان در امر داشتن جامعه‌ای سعادتمند و هدایت وی به‌شمار می‌رود... .

فایل(های) الحاقی

منتخب‌الاحکام montakhab-ahkam.pdf 1,232 KB application/pdf