اندیشه و گفتارو کردار زرتشت پاک،<br /> یانش اهوراست <br /> فرا پذیرید ای جاودانهای پاک، <br /> گات‌ها را.<br /> درود بر شما ای سروده‌های پاک.<br /> اینک<br /> ای مزدای مینوی پاک نیکی افزا،<br /> در آغاز،<br /> با دست‌های برافراشته و خواهان خوشبختی<br /> به تو نماز می‌آورم.<br /> باشد که،<br /> با همهٔ کردارهای پاک و راست،<br /> که با خرد و اندیشهٔ نیک انجام گیرد، <br /> روان آفرینش را خشنود سازم.

فایل(های) الحاقی

گات‌ها gatha.pdf 1,295 KB application/pdf