اندیشه و گفتارو کردار زرتشت پاک،
یانش اهوراست
فرا پذیرید ای جاودانهای پاک،
گات‌ها را.
درود بر شما ای سروده‌های پاک.
اینک
ای مزدای مینوی پاک نیکی افزا،
در آغاز،
با دست‌های برافراشته و خواهان خوشبختی
به تو نماز می‌آورم.
باشد که،
با همهٔ کردارهای پاک و راست،
که با خرد و اندیشهٔ نیک انجام گیرد،
روان آفرینش را خشنود سازم.

فایل(های) الحاقی

گات‌ها gatha.pdf 1,295 KB application/pdf