حقوق بشر تضمین‌هائی اخلاقی پایه‌ای انگاشته می‌شود که مردم در همهٔ کشورها و فرهنگ‌ها، به صرف انسان‌ بودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین‌ها ”حقوق“ خوانده شده‌اند بدان معناست که به همهٔ افراد جویای آن تعلق می‌گیرند، دارای اولویت بالائی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه مستحب. اغلب حقوق بشر را جهان‌شمول می‌انگارند، به این معنا که افراد همه از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می‌شوند به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شود... .

فایل(های) الحاقی

مفهوم حقوق بشر HumanRights.pdf 251 KB application/pdf